Algemene voorwaarden

 

Opdrachten die door Notariskantoor Groen met ingang van 1  januari 2022 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

1.    Notariskantoor Groen is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85972673.

2.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Groen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitgesloten. Op alle opdrachten tussen opdrachtgever en Notariskantoor Groen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

3.    Het staat Notariskantoor Groen vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Notariskantoor Groen zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Notariskantoor Groen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.    De aansprakelijkheid van Notariskantoor Groen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

5.    Notariskantoor Groen licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

6.    Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Groen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

7.    Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8.    Notariskantoor Groen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

9.    Declaraties van Notariskantoor Groen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Notariskantoor Groen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Notariskantoor Groen:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

10.  Notariskantoor Groen kan bij transacties alleen geld uitbetalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde verrichten.

11.  Notariskantoor Groen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

12.  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Notariskantoor Groen kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13.  Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notariskantoor Groen, maar ook ten behoeve van ieder van haar kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Notariskantoor Groen werkzaam zijn of waren, met inbegrip van rechtsopvolgers.

14.  Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Notariskantoor Groen is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl

15.  Notariskantoor Groen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

16.  Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Notariskantoor Groen verplicht zich te vergewissen van de identiteit van opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van opdrachtgever opgenomen. Opdrachtgever  is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Notariskantoor Groen ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder opdrachtgever van die melding op de hoogte te stellen.

Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP’s, UBO’s en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, belasten wij aan de cliënt door.

17.  Notariskantoor Groen verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Notariskantoor Groen zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Notariskantoor Groen wordt verwezen naar de privacy verklaring. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van Notariskantoor Groen.

 

Notariskantoor Groen - Torenstraat 15 - 9679 BN - Scheemda - 0597-471020

 

© 2018 - 2024 Notariskantoor Groen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel